StOPnl Belangenbehartiging
van onafhankelijke televisie
producenten in Nederland
Meer lezen

Q&A voor diverse belangrijke onderwerpen

Welk bestuursmodel hanteert StOPnl?

StOPnl hanteerde het directie- en bestuursmodel. Daarin is bestuur het toezichthoudende orgaan en bepaalt het dagelijks beleid en is de directie belast met de uitvoering van het dagelijks beleid. Vanaf 1 juni 2019 is de directiefunctie is vacant. Omdat StOPnl in de laatste fase van de overgang naar een one tier model – waarin het bestuur zal bestaan uit een aantal toezichthoudende bestuurders en een uitvoerend bestuurder die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het dagelijks beleid – is besloten de directiefunctie niet meer in te vullen. In aanloop naar het one tier model treedt voorlopig nog 1 gemachtigde van de bestuurders van StOPnl op als dagelijks bestuurder ad interim en treden de overige gemachtigden op als toezichthoudende bestuursleden.

Wie zijn de bestuursleden van StOPnl en wie is de directie van StOPnl?

Het bestuur van StOPnl bestaat – tot de formele invoering van het one tier model – uit de volgende drie rechtspersonen:
1. Voorzitter: Nederlandse Content Producenten (NCP); gemachtigde: Willem Zijlstra
2. Penningmeester/Secretaris: Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA); gemachtigde Hugo Klaasen, tevens dagelijks bestuurder a.i.
3. Lid: Sekam (t.b.v. de niet vertegenwoordigde Nederlandse producenten); gemachtigde: Arie Landsmeer
Voor een opgave van de nevenactiviteiten van voornoemde personen, wordt verwezen naar de Jaarverslagen van StOPnl.

Welke rechthebbenden kunnen zich aansluiten bij StOPnl?

De voorwaarden op grond waarvan rechthebbenden zich bij StOPnl kunnen aansluiten zijn geregeld in de Last en Volmacht en de bijbehorende Voorwaarden.
StOPnl is gericht op aansluiting van alle in Nederland woonachtige natuurlijk personen of in Nederland gevestigde rechtspersonen die als voornaamste activiteit hebben het tot stand brengen van filmwerken met het oog op de exploitatie daarvan in de Nederlandse markt. Het werkterrein van StOPnl beperkt zich zodoende tot het grondgebied Nederland en er zijn geen andere rechtencategorieën te onderscheiden bij de beheer en de exploitatie van de rechten van de aangeslotenen van StOPnl.
StOPnl wijst op de definitie van filmwerken in haar Statuten en Repartitiereglement; StOPnl beheert en exploiteert geen rechten met betrekking tot filmwerken waarvan de inhoud hoofdzakelijk bestaat uit promotie, reclame, bedrijfsinformatie, voorlichtingsinformatie, pornografie, homeshopping, actualiteiten, nieuws of Live Sport.

Wat is de opzegtermijn bij beëindiging van de Last en Volmacht?

StOPnl hanteert een opzegtermijn van ten minste drie maanden en er kan dan opgezegd worden tegen 31 december van het betreffende kalenderjaar. U dient zodoende uiterlijk op 1 oktober van een kalenderjaar schriftelijk te hebben opgezegd. Doet u dit op een later moment, dan zal de beëindiging van de Last en Volmacht pas ingaan per het daaropvolgende kalenderjaar.
StOPnl wijst in aanvulling op het voorgaande op de Voorwaarden bij de Last en Volmacht, waarin de (overige) beëindigingsvoorwaarden zijn bepaald.
StOPnl wijst erop dat u na beëindiging van de Last en Volmacht uw wettelijke aanspraken behoudt zoals bepaald in artikelen 2h, 2i, 2m, 2o, 5f en 22 (voor zover van toepassing) Wet Toezicht.

Waar kan ik de standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen vinden?

De standaardlicentievoorwaarden van StOPnl kunt u vinden onder de link Documenten. Informatie over de tarieven en eventuele kortingsregelingen vindt u terug onder de link Commerciële vergoeding.

Op welke wijze verleent StOPnl een vrijwaring voor claims van niet-vertegenwoordigde rechthebbenden?

StOPnl vrijwaart de distributeurs voor eventuele claims van niet door StOPnl vertegenwoordigde rechthebbenden.

Wat is het algemene beleid van StOPnl inzake de verdeling van de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen?

StOPnl verwijst naar haar Repartitiereglement. In artikel 4.1 is bepaald op welke wijze StOPnl een vergoeding toekent aan een filmwerk. Het verdelingssaldo wordt door SBF per kwartaal toegekend aan een filmwerk op basis van de frequentie van openbaarmakingen en programmaduur van een filmwerk in relatie tot het kijkcijferaandeel van het betreffende filmwerk. Deze gegevens worden door Stichting Kijkonderzoek in het Kijkonderzoek gerapporteerd. In het Kijkonderzoek worden 36 zenders gerapporteerd. Op advies van Stichting Kijkonderzoek hanteert StOP NL een betrouwbaarheidsondergrens van 0,3 kijkdichtheid.
Een kijkdichtheid van minder dan 0,3 is onvoldoende betrouwbaar gemeten en kan derhalve niet gebruikt worden als verdelingsgrondslag. Op basis van de beschikbare gegevens wordt aan elk filmwerk naar rato een vergoeding gekoppeld ten opzichte van het totale verdelingssaldo.

Wat is het algemene beleid van StOPnl inzake de beheerskosten?

Op grond van het Repartitiereglement mag niet meer dan 15% van het incassosaldo over een verdelingsjaar worden ingehouden ten behoeve van beheerskosten en zogenaamde andere inhoudingen. Dit sluit aan op het Besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het Besluit van 25 juni 2013 houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Stb. 2016, 510).
StOPnl streeft ernaar haar beheerskosten zo laag mogelijk te houden en onder deze maximale grens te blijven.

Wat is het algemene beleid inzake socu inhoudingen?

StOPnl mag op grond van de Wet Toezicht o.a. een inhouding doen ten behoeve van sociaal, culturele en/of educatieve doeleinden (socu doeleinden). Het Repartitiereglement van StOPnl bepaalt dat maximaal 15% mag worden ingehouden van het incassosaldo in een verdelingsjaar ten behoeve van socu doeleinden. Dit is in lijn met de CBO-Keurmerkcriteria van Voice.
StOPnl heeft op het moment nog geen socu fonds opgericht of inhoudingen gedaan ten behoeve van socu doeleinden.

Wat is het algemene beleid inzake het gebruik van onverdeelde bedragen?

Het is mogelijk dat een deel van de gelden onverdeeld blijft omdat, ondanks alle inspanningen van StOPnl die mede uit de Wet Toezicht volgen, de rechthebbende ongeïdentificeerd blijft.
StOPnl heeft in haar Repartitiereglement bepaald dat aanspraken jegens StOPnl verjaren na verloop van een termijn van drie jaren na het kwartaal waarin de vergoeding is geïncasseerd door StOPnl. StOPnl keert deze onverdeelde bedragen vijf jaar na inning pro rato uit aan de rechthebbenden die in het betreffende verdelingsjaar een vergoeding hebben ontvangen, voor zover redelijkerwijs te traceren en in verhouding tot de daarvoor te maken kosten.

Is StOPnl vertegenwoordigingsovereenkomsten aangegaan met andere CBO's?

Nee

Waar kan ik het klachten- en geschillenreglement vinden?

Onder de link Documenten op de website van StOPnl treft u meer informatie over de klachtprocedure van StOPnl en een link naar het Geschillenreglement.
StOPnl wijst er voor de duidelijkheid op dat indien u een klacht heeft over StOPnl en/of door haar verrichte (administratieve) werkzaamheden, u eerst de klachtprocedure dient door te lopen. Indien de klachtprocedure hebt doorlopen en ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie van StOPnl.

Hoe kan ik op elektronische wijze communiceren met StOPnl?

Schriftelijke correspondentie aan StOPnl kunt u adresseren aan het bestuur postbus 581, 1000 AN Amsterdam en per mail aan bestuur@stop-nl.nl
Correspondentie die ook van belang is voor SBF kunt u mede richten aan directie@sbfonline.nl.