StOPnl Belangenbehartiging
van onafhankelijke televisie
producenten in Nederland
Meer lezen

Door middel van deelname aan RoDAP hebben NCP en NAPA afspraken weten te maken met distributeurs en een collectieve vergoeding voor producenten voor de komende jaren zeker weten te stellen.

De vergoeding die producenten langs deze weg ontvangen is niet gebaseerd op retransmissie maar betreft een commerciële vergoeding voor de openbaarmaking van een filmwerk. Binnen RoDAP is een driepartijenovereenkomst gesloten tussen producenten, omroepen en distributeurs waarin partijen de uitgangspunten van RoDAP onderschrijven en de verplichtingen van iedere partij in relatie tot RoDAP vastleggen. StOPnl is één van de partijen in RoDAP. Het lidmaatschap van RoDAP voor producenten loopt via StOPnl.

Wilt u uw vergoedingen ook de komende jaren ontvangen?
Sluit u dan nu aan bij StOPnl en registreer uw rechten online bij het Servicebureau Filmrechten. Zij zijn door rechtstreekse incasso en efficientere werkwijze in staat uw toekomstige vergoeding snel en tegen een lage kosteninhouding uit te keren.

StOPnl houdt zich onder andere bezig met de inning, het beheer en de repartitie van gelden en het beheer van rechten op filmwerken die worden aangeboden aan het Nederlandse publiek.

StOPnl heeft daartoe overeenkomsten gesloten met distributeurs van filmwerken waarin de commerciële vergoeding die de distributeurs aan de producenten dienen te betalen voor openbaarmaking van zenders via Basic Media Services is vastgelegd. Onder Basic Media Services wordt verstaan de lineaire uitzendingen inclusief Uitgesteld Kijken (uitzending gemist, maximaal 10 dagen).

Op deze overeenkomsten zijn de standaardlicentievoorwaarden van toepassing, de Standaard vergoedingsovereenkomst van StOPnl is terug te vinden onder de link Documenten.

Op grond van de gesloten overeenkomsten zijn de distributeurs aan StOP nl een vergoeding verschuldigd van EUR 0.13 (prijspeil 2012) per abonnee per maand (behoudens indexatie). StOPnl kent geen kortingsregeling. StOPnl vrijwaart de distributeurs voor eventuele claims van niet door StOPnl vertegenwoordigde rechthebbenden (voor zover het een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon of een statutair in Nederland gevestigde rechtspersoon betreft met als voornaamste activiteit het tot stand brengen van filmwerken met het oog op de exploitatie daarvan in de Nederlandse markt, niet zijnde een omroep of een onderdeel van een omroep).

Het bestuur van StOPnl werd gevormd door de beroepsorganisaties NCP en NAPA en de CBO SEKAM. Met ingang van 2 februari 2022 is dit gewijzigd en wordt het bestuur gevormd door vier natuurlijke personen, drie Niet uitvoerend bestuurders en één Uitvoerend bestuurder. De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar. Het bestuur bestaat uit:

Uitvoerend bestuurder:
Arie Landsmeer

Voorzitter:
Manon van der Hoek

Penningmeester en Secretaris:
Jacqueline Gerritsma

Algemeen bestuurder:
Willem Zijlstra

Verklaring afkortingen
StOPnl: Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland
NCP: Nederlandse Content Producenten
NAPA: Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie
RoDAP: Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties
SEKAM: Stichting Exploitatierechten Audiovisueel Materiaal