Stop nl

StOPnl houdt zich onder andere bezig met de inning, het beheer en de repartitie van gelden en het beheer van rechten op filmwerken die worden aangeboden aan het Nederlandse publiek.
StOPnl heeft daartoe overeenkomsten gesloten met distributeurs van filmwerken waarin de commerciële vergoeding die de distributeurs aan de producenten dienen te betalen voor openbaarmaking van zenders via Basic Media Services is vastgelegd. Onder Basic Media Services wordt verstaan de lineaire uitzendingen inclusief Uitgesteld Kijken (uitzending gemist, maximaal 10 dagen).
Op deze overeenkomsten zijn de standaardlicentievoorwaarden van toepassing, de Standaard vergoedingsovereenkomst van StOPnl is terug te vinden onder de link Documenten.
Op grond van de gesloten overeenkomsten zijn de distributeurs aan StOP nl een vergoeding verschuldigd van EUR 0.13 (prijspeil 2012) per abonnee per maand (behoudens indexatie). StOPnl kent geen kortingsregeling. StOPnl vrijwaart de distributeurs voor eventuele claims van niet door StOPnl vertegenwoordigde rechthebbenden (voor zover het een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon of een statutair in Nederland gevestigde rechtspersoon betreft met als voornaamste activiteit het tot stand brengen van filmwerken met het oog op de exploitatie daarvan in de Nederlandse markt, niet zijnde een omroep of een onderdeel van een omroep).

stichting onafhankelijke film- en televisieproducenten

Het Kantoor

De administratieve uitvoering is ondergebracht bij het Servicebureau Filmrechten (SBF). Door rechtstreekse incasso bij de distributeurs wordt snel en accuraat uitgekeerd. De efficiënt manier van werken heeft een lage kosteninhouding als resultaat. StOP nl keert per halfjaar gelden uit i.v.m. openbaarmaking. U dient daarvoor wel uw rechten te registreren.
Het Servicebureau is gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 94-96 in Amsterdam. SBF behandelt de declaratie van filmwerken en de incasso en repartitie van de beschikbare vergoeding.

Download onze brochure
Download jaarverslag 2019
Privacyverklaring